O nas

Odkryj wyjątkowe apartamenty do wynajęcia w samym sercu Poznania.

Używane w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:
1) Fillhus Apartments -
 Fillhus Małgorzata Fibich, Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 Towarowa 39/24,
 61-896 Poznań,
 NIP 6661695195
 REGON 524291240,
 nr telefonu: +48600762303,
 adres e-mail: office@fillhus.apartments
 
2) Apartament – lokal mieszkalny będący w ofercie Fillhus Apartments  opublikowanej na stronie
 https://fillhus.apartments/, który Gość wynajmuje od Fillhus Apartments na pobyt krótkoterminowy w celach
 wypoczynkowych lub turystycznych.
 
3) Gość –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną
 Umowy najmu krótkoterminowego Apartamentu znajdującego się w ofercie Fillhus Apartments. W przypadku osób
 prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej Gościem jest również osoba fizyczna, która
 faktycznie korzysta z Apartamentu zarezerwowanego przez daną osobę prawną lub jednostkę nie
 posiadająca osobowości prawnej.

I. Informacje Ogólne.

Szanowni Państwo — będąc, naszym Gościem akceptujesz nasz regulamin!
Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną część umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).
Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej wynajemapartamentow.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie https://www.fillhus.apartments,  przesyła na adres e-mail: master@fillhus.apartments zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.
2. Fillhus Apartments przesyła na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, potwierdza ją telefonicznie lub wiadomością sms. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata w wysokości 100% wartości pobytu, w ustalonym terminie.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Fillhus Apartments wymaganej kwoty.
4. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona Fillhus Apartments telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
    
III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.
    
1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony kwota nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Fillhus Apartments, jeżeli jest dostępny ten sam lub inny Apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Fillhus Apartments uprawniony jest do potrącenia całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowana podczas rezerwacji Fillhus Apartments zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Fillhus Apartments nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Fillhus Apartments może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Fillhus Apartments (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Fillhus Apartments ma obowiązek zwrotu Klientowi pełnej kwoty wpłaty za rezerwacje.

IV. Reklamacje i polityka zwrotów

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonywania umowy rezerwacyjnej lub niezgodności z niniejszym regulaminem, dla ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego, mogą być - oprócz drogi pisemnej lub ustnej - kierowane na adres e-mail: office@fillhus.apartments w temacie wpisać należy „Reklamacja” i podać datę pobytu lub pod numerem telefonu +48 600762303. Fillhus  Apartments poczyni wszelkie starania, aby niezwłocznie usunąć jakiekolwiek uchybienia.
2. Wszelkie reklamacje złożone przez Gości rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej złożenia.
3. Fillhus Apartments świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Goście proszeni są o bezzwłoczne zgłoszenie ich  celem niezwłocznego usunięcia niedogodności.
4. Jeli zaistnieje sytuacja w której Fillhus Apartments będzie zobligowany umową do zwrotu pieniedzy za nie zrealizowanie usługi wynajmu, zwrot zostanie dokonany do 7 dni roboczych.

V. Warunki płatności.

1. Wymagana jest wpłata za cały pobyt przez elektroniczny system płatności.
2. Należność  uregulować można przelewem przez system płatności elektronicznej (Paypal, Przelewy24, Blik, Karta bankomatowa lub płatnicza) w terminie ustalonym z obsługą. 
3. Fillhus Apartments może pobrać opłatę za: dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami — po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.
  
VI. Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności Apartamentu. Zameldowanie odbywa się od godziny 14:00 przez całą dobę, dla wszystkich lokalizacji.
2. Dostęp do apartamentu umożliwia kod pin, który Gość otrzymuje w pierwszym dniu rezerwacji.
3. Wychodząc z apartamentu, aby zamknąć drzwi, Gość musi  wcisnąć zaznaczony przycisk na  panelu (Keypad) umieszczonym przed drzwiami apartamentu. Na życzenie Gościa Fillhus Apartments może dostarczyć tradycyjny klucz do apartamentu.
4. Wynajmujący jest zobligowany to nie przekazywania osoba trzecim otrzymanego kodu pin do apartamentu i kodu pin do domofonu.
5. Kod pin jest ważny tylko w czasie trwania rezerwacji i tylko Gość jest w jego posiadaniu.
6. Gość  zobowiązany jest  do poinformowania Fillhus Apartments o wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalają Fillhus Apartments według własnej kalkulacji.
7. Zwierzęta nie są akceptowane.
8. Gość jest zobligowany przestrzegać ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 06.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Fillhus Apartments jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.
9. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad Fillhus Apartments jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.
10. Jest kategoryczny zakaz organizowania imprez okolicznościowych i wieczorów panieńskich. Fillhus Apartments ma  prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy wynajmu i wyproszeniem Gościa z apartamentu
VII.Ochrona danych osobowych RODO.

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:

1) Administratorem klienta danych osobowych jest Fillhus Apartments. Fillhus Apartments zobowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Fillhus Apartments.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.